Hiển thị một kết quả duy nhất

Kho: 1
Hàng order
 
Hàng order
Kho: 0
 
 
Hàng order
 
 
Kho: 0
 
 
Kho: 3
Kho: 1
Hàng order
 
Hàng order
 
 
Kho: 0
 
Kho: 1
Hàng order
Kho: 0
 
Hàng order
 
Kho: 2
Kho: 11
Hàng order
Kho: 0
Hàng order
Kho: 0
Kho: 4
Hàng order
Kho: 0
Hàng order
Kho: 0
Kho: 4
Kho: 0
Hàng order
Kho: 0