Hiển thị một kết quả duy nhất

Kho: 1
Hàng Order
Kho: 0
Hàng Order
Kho: 0
Hàng Order
Kho: 0
Kho: 3
Hàng Order
Kho: 0
Hàng Order
Kho: 0
 
Kho: 2
Kho: 1
Hàng Order
Kho: 0
Hàng Order
 
Hàng Order
Kho: 0
Kho: 0
Hàng Order
Kho: 0
 
Kho: 0
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
Kho: 6
Kho: 0
Hàng Order
 
Kho: 0
Hàng Order
Kho: 0
 
Hàng Order
 
Kho: 0
Kho: 0
 
Kho: 0
Kho: 0
 
Kho: 0
Kho: 0
 
Kho: -1
 
Kho: 0
 
Kho: 0
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0