Hiển thị một kết quả duy nhất

Kho: 2
Kho: 6
Kho: 1
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Hàng order
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 1
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0