Hiển thị một kết quả duy nhất

Hàng Order
Kho: 0
Kho: 1
Kho: 4
Kho: 1
Kho: 3
Kho: 7
Kho: 1
Kho: 0
 
Kho: 4
Hàng Order
Kho: 0
Hàng Order
Kho: 0
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 10
Kho: 0
 
Hàng Order
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Hàng Order
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 0
 
Kho: 2
Kho: 0